Male gamle hagemøbler - Gjør det selv #Fargerike (2024)

Å male gamle hagemøbler er en enkel sak, og godt for både lommeboken og miljøet. Ta vare på det du har, og gjør en god jobb med vedlikehold og nytt strøk maling. Slik kan du ha glede av det du har eller gi nytt liv til gamle skatter, også i uterommet.

Om du ikke ønsker å male alt i sterke farger, kan du male en liten krakk, en benk, eller en blomsterkasse. Noen fargeklatter her og der vil friske opp og gi spennende uterom. Her viser vi deg hvordan vi har malt en gammel koselig benk i en ny frisk farge: Tradisjonsgrønn FR1910.

Dette trenger du:

  • Utemaling
  • Oval pensel
  • Utegrunning
  • puss*papir
  • Vaskemiddel til uterommet

Vask hagemøblene før maling

Det viktig å vaske møblene grundig før du kan male. Vask møblene godt med egnet vaskemiddel for utendørs, og følg anvisningen på flasken/dunken. Bruk gjerne vaskemiddel av typen Husvask, som fjerner fett, smuss og gjør at grunningen fester seg bedre på underlaget du skal male. Du kan bruke samme fremgangsmåte som ved årlig vask av fasade - les mer her.

La trevirket bli helt tørt før du setter i gang med å male.

Bruk puss*papir for å fjerne løs maling og lakk rester. Puss vekk eventuelle tresplinter og jevn ut småskader/slitasje.

Mal to strøk maling på hagemøbler

Mal stolen med to strøk utendørsmaling. For best resultat og holdbarhet anbefaler vi at du benytter Baron Dør & Vindu for utsatte områder. Dette er en spesialutviklet akrylmaling, med kort tørketid, som vil holde de nymalte møblene fin over lang tid. Maling for dør og vindu utendørs kan blandes i et stort antall farger, har god dekkevne i kriker og kroker, i tillegg til denne type maling har god holdbarhet på både farge og glans. Perfekt for møbler som skal stå ute i både sterk sol og ruskevær.

Unngå å bruke vanlig husmaling tiltenkt fasade til å male hagemøbler, da denne malingen er mer "klissete" og tørker saktere.

TIPS! Vi anbefaler at du unngår å male undersiden av stoler, bord og benker. Da får treverket puste bedre, og malingen holder lenger.

Fargesett uterommet med maling

Vi har malt hagemøbler i både duse og sterke farger. Lag små glade fargeinnslag i hagen, eller velg å mal i mer nøytrale farger. Du bestemmer!

Vi har blant annet malt i fargene Bladgrønn, Engblomst FR2274, Sitrus FR2277, Vespa FR2507, Kløverblomst FR1183, Himmel FR1345 og Den første sneen FR1431. Se bildeinspirasjon under her:

Male gamle hagemøbler -  Gjør det selv #Fargerike (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6098

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.